Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
a) Spotřebitel (dále jen kupující) učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Tomáš Marounek, ww.vse-pro-vas-dum.cz, Dolní Hořice – Pořín 25, 391 55 Chýnov, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: s kontaktním místem Chládkova 135/24, 10800 Praha 10) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
c) Při registraci na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
d) V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (nákup na IČ) nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Při nákupu na IČ záruční dobu na zboží stanovuje výrobce nebo konkrétní dovozce zboží do ČR. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
e) Případné stížnosti může zákazník odeslat na orgány v České Republice např. ČOI (www.coi.cz). Kupující je povinen poslat úplnou dokumentaci včetně např. mailových odpovědí. Prodávající má právo a je povinen takové podání na příslušný úřad doplnit a ze svého archivu dodá všechny podklady příslušející k objednávce, na kterou si případně kupující stěžuje. Pokud dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: (https://adr.coi.cz/cs). Platforma pro řešení sporů online na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
f) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.
g) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
h) ZBOŽÍ POSÍLÁME VÝLUČNĚ a POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY, pro kterou platí uvedené ceny dopravného!

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. vse-pro-vas-dum.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající si vyhrazuje možnost dodat návody a pokyny k instalaci elektronickou cestou tzn. mailem nebo odesláním odkazu apod. Veškeré dodávané zboží pochází z oficiální distribuce a servis je zajišťován sítí autorizovaných servisů.

3. Místo plnění
Místem plnění je sídlo společnosti a sklad prodávajícího, který není veřejnosti přístupný.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká akceptací objednávky a samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Kontakty jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu "Kontakt".
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) WWW stránky vse-pro-vas-dum.cz obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
d) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
e) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

5. Cena a platební podmínky
a) WWW stránky vse-pro-vas-dum.cz obsahují informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Balné není účtováno. Ceny veškerého nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
b) Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, chyb způsobených softwarem zejména v případě zjevně nesmyslných cen a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
c) Platba je možná:
1. v hotovosti dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce,
2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101054955/2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“),
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
d) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Fakturu posíláme v zásilce společně se zbožím, na vyžádání e-mailem na elektronickou adresu kupujícího. 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
e) Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon v jeho aktuálním znění nestanoví jinak. 

6. Přeprava a dodání zboží
a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je expedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
b) Dodací lhůta je zpravidla do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. V případě, že je zásilka poškozená, zásadně ji nepřebírat a skutečnost okamžitě oznámit prodávajícímu. Ideální je sepsat protokol o poškození s řidičem a pokud je možno zajistit fotodokumentaci.
c) Objednávka je expedována pouze kompletní. Požadavek na částečné dodávky je třeba vyžádat předem mailem nebo telefonicky. Pokud je objednáno více druhů nebo kusů zboží a některé zboží nebude skladem, je kupující o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den telefonicky nebo e-mailem informován. Požadavek na částečné dodávky zboží je třeba vyžádat předem e-mailem nebo telefonicky, ale v takovém případě bude účtováno dopravné s každou zásilkou, která nedosahuje na dopravné zdarma. V případě, že objednané zboží není na skladě nebo nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální kupní smlouvě – objednávce na jeho účet, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.
d) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
e) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
f) Prodávající si vyhrazuje právo změnit dopravce (např. je-li potřeba nadrozměrné zboží poslat paletovou přepravou). V případě objednávky v hodnotě nad 20.000 Kč je možná pouze doprava přepravcem Česká pošta. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
g) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odstoupení od smlouvy 
a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího: Tomáš Marounek, www.vse-pro-vas-dum.cz, Chládkova135/24, 108 00 Praha 10 Malešice nebo e-mailem na info@vse-pro-vas-dum.cz.
c) Důvod vracení zboží není nutné uvádět. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz. Není akceptováno zasílání zboží zpět prodávajícímu na dobírku, takto poslaná zásilka nebude prodávajícím přijata. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Náklady na poštovné nebo dopravné za vrácení zásilky hradí kupující.
d) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7 odst. b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
f) Při vrácení zboží je, v souladu s právními předpisy, vrácena částka za nejlevnější způsob dopravy, který byl při objednávání možný.
g) Na vrácenou částku bude vystaven dobropis. Podle platného zákona o DPH bude částka převedena na účet kupujícího po zaslání podepsaného dobropisu libovolným způsobem prodávajícímu (poštou, mailem) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
h) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
j) V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (nákup na IČ) nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
 
8. Práva z vadného plnění
a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
c) Ustanovení uvedená v čl. 8 odst. b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
d) Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese prodávajícího: Tomáš Marounek, www.vse-pro-vas-dum.cz, Chládkova 135/24 , 108 00 Praha 10 Malešice nebo e-mailem na info@vse-pro-vas-dum.cz.
f) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující bude písemně e-mailem informován o přijetí zboží k reklamačnímu řízení (uplatnění práva z vadného plnění) v den přijetí reklamace. Kupující bude prodávajícím o vyřízení reklamace informován písemně e-mailem do 30 dnů od přijetí reklamace nehledě na to, zdali byla reklamace zamítnuta nebo uznána. Pokud prodávající nekontaktuje kupujícího do 30 dnů od přijetí reklamace, má se za to, že vada zboží je neodstranitelná a kupující může nárokovat cenu zboží zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace. Tyto náklady musí být doložitelné, přiměřené a účelně vynaložené. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.
g) Při nákupu na IČ záruční dobu na zboží stanovuje výrobce nebo konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 8. odst. d) je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Současně není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. U zboží, které reklamuje podnikatel, je tato lhůta uvedena v zákoně jako přiměřená, rozhodně může být delší než 30 dnů.
h) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího, uvedený na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz.

9. Ochrana osobních údajů
a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jen „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
c) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
d) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
e) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to písemně nebo e-mailem.
f) Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) upravuje ve svém čl. 17 právo subjektu údajů na výmaz jeho osobních údajů (tzv. právo být zapomenut).
h)  Kupující může své údaje měnit na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz ve svém účtu nebo o změnu údajů požádat písemně nebo e-mailem prodávajícího. Kupující může svůj účet na WWW stránkách vse-pro-vas-dum.cz zrušit nebo o zrušení účtu požádat písemně případně e-mailem prodávajícího. 
i) Právo na výmaz může subjekt údajů (např. kupující) uplatnit pouze ve vymezených případech stanovených v nařízení. Prodávající bude povinen osobní údaje skutečně vymazat zejména v těch případech, kdy ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu kupujícího, přičemž neexistuje jiný právní základ pro zpracování těchto osobních údajů.
j) Lhůta pro výmaz osobních údajů je koncipována jako „bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (Ustanovení čl. 12 odst. 3 nařízení).
k) Některé osobní údaje však vymazat nebude možné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že účel jejich zpracování prozatím nezanikl (kupříkladu práva ze smlouvy uzavřené s kupujícím stále trvají) nebo z důvodů, že takové osobní údaje jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků prodávající (tzn. nelze vymazat údaje z daňového dokladu, smlouvy apod., tj. plnění právních povinností prodávajícího vyplývajících z veřejnoprávních předpisů). V případě takového zpracování nebude prodávající schopen a povinen požadavku na výmaz osobních údajů kupujícímu vyhovět, avšak pochopitelně pouze za předpokladu, že osobní údaje jsou stále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
l) Prodávající je registrován u UOOU, reg. č. 00072000, https://www.uoou.cz/registracni-formular-jak-podat-oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju/ds-1519/archiv=0&p1=1511. Třetím stranám (např. dopravci) jsou sdělovány pouze nejnutnější údaje nutné k doručení zásilky.
m) Prodávající je registrován na portálu Heureka.cz v programu „Ověřeno zákazníky“ (dále jen OZ), provozované společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650,1, 186 00 Praha 8. Program OZ spočívá v získávání a zpracování reakcí od zákazníků prodávajících prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, formou dotazníků zasílaných zákazníkům prodávajících a těmito zákazníky vyplněných. Zákazníkem se pro tento účel rozumí osoba, která s prodávajícím prostřednictvím jeho e-shopu uzavřela kupní smlouvu, přičemž není rozhodné, zda-li je zákazník rovněž uživatelem portálu Heureka.cz.  Zákazník má možnost před uzavřením kupní smlouvy odmítnout zaslání dotazníku OZ.

 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení
a) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
b) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
c) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tomáš Marounek, www.vse-pro-vas-dum.cz, Chládkova 135/24, 108 00 Praha 10 Malešice, elektronická adresa info@vse-pro-vas-dum.cz, mobil +420 703 376 685 (na SMS nemůžeme reagovat, využijte e-mail).
 
V Praze dne 18. května 2018